Meslekler (TM-1 Puan Türü)

BANKACILIK / BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN

Bu bölümler, bankalarda, finans kurumlarında ya da çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerde çalışacak elemanları yetiştirir.

Çalışma Alanları:
En uygun şartlarda mali kaynak bulma, yurt içi ve yurt dışı tasarruf kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirebilmek için uygun projelere yönlendirme gibi faaliyetlerde bulunulur. Mezunlar, kamu sektörü ve özel sektördeki bankalar ile finans kurumlarında, borsa aracı kurumlarında çalışabilirler. Elde edilen kazanç, çalışılan kuruma ve yeteneğe göre değişmektedir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Bankalar ve diğer finans kurumları, fonların yönlendirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi, ekonomik dengelerin korunması konusunda tartışılmaz bir öneme sahiptir. Bu nedenle, bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Matematik ve ekonomiye ilgi duyması
• Başkaları ile iyi iletişim kurabilme yeteneğinin olması
• Dikkatli, titiz ve sabırlı olması
• Yeniliklere açık olması
• İleri görüşlü olması gerekir

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Bu programda, günümüzün hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin,sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, ticaret hukuku, genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri, temel sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, banka
ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması,fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları konularında etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları:
Bu bölüm mezunları, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, Reasürans Şirketleri, İşletmelerin Finans Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet alanlarında faaliyette bulunur.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Bankalar ve diğer finans kurumları, fonların yönlendirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi, ekonomik dengelerin korunması konusunda tartışılmaz bir öneme sahiptir.
Bu nedenle, bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara her
zaman ihtiyaç olacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Matematik ve ekonomiye ilgi duyması
• Başkaları ile iyi iletişim kurabilme yeteneğinin olması
• Dikkatli, titiz ve sabırlı olması
• Yeniliklere açık olması
• İleri görüşlü olması gerekir.

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

Kütüphaneye ya da arşive gelen bilgilerin, çeşitli yayın, video ve ses kasetleri, bilgisayar disketleri ile CD’lerin bilimsel yöntemlere göre sınıflandırılması, korunması ve faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunulması konularında eğitim veren bir bölümdür.
Çalışma Alanları:
Kamu ve Özel sektör kuruluşlarının bilgi merkezi ya da arşiv bölümlerinde, kütüphanelerde, gazetelerde, özel yayınevlerinde çalışılabilir. Bilgi merkezine gelen belge, kitap ve malzemenin; tarih, konu ve ilgili olduğu birim ya da kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi ve bilgilerin hizmete hazır halde tutulması gibi işler yapılır. Günümüzde kurumların ürettikleri bilgi ve belgelerin hızla artması, bilim ve teknolojinin her alanında bilgiye duyulan gereksinimi de arttırmaktadır. Bu gereksinim bilgi kaynağına ulaşmayı da önemli hale getirmiştir. Bu nedenle bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç vardır. Yabancı dil bilmek iş bulma konusunda avantaj sağlar.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara olan gereksinimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Sosyal bilimlere özellikle Tarihe ilgi duyması
• Okuma, inceleme, sınıflandırmaktan hoşlanması
• Analiz yeteneğine sahip olması
• Dikkatli ve titiz olması güçlü bir belleğe sahip olması
• Yeni, güncel bilgi ve yayınları, teknolojileri takip etmesi
• Kapalı ve sessiz ortamlarda çalışmaktan sıkılmaması gerekir.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

Bu bölümde işçi – işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası,
uluslar arası planda sosyal politika konularında eğitim ve araştırma yapılır.

Çalışma Alanları:
Hukuk, iktisat, işletme, maliye birimlerinden de yararlanarak elde edilen, çalışma yaşamında gerekli olan bilgileri; işçi – işveren ilişkilerine, sosyal güvenliğe, endüstridedemokrasinin korunmasına, gelir politikasına, uluslararasısosyal politika alanına uygulamaya çalışırlar. Devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma, düzenlenme ve geliştirilmesinde, ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu ve özel sektör işletmelerinin çalışma, işçi – işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili rol oynarlar. Mezunlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurt içi ve yurt dışı birimlerinde, sosyal güvenlik kurumlarında müfettiş veya uzman olarak çalışabilirler. Kamu ve özel sektöre ait işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık yapabilirler. Özel sigorta şirketlerinde,İş ve İşçi Bulma Kurumu başta olmak üzere,istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda çalışabilirler İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi mezunlarının çalışabilecekleri dallarda da görev alabilirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Hızla gelişen ve değişen iş dünyasına uyum sağlayabilmek için, endüstri politikalarının ve sosyal güvenlik yasalarının en verimli şekilde oluşturulabilmesi konusunda,
alanında iyi yetişmiş uzmanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Ekonomi, hukuk ve sosyal bilimlere ilgi duyması
• İkna gücüne sahip olması
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
• Yaratıcı olması
• İş birliğine açık olması gerekir.

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ

Deniz yolu ile taşımacılık işlemini planlayan ve yöneten elemanlar yetiştiren bir bölümdür.

Çalışma Alanları:
Mezunlar, resmi veya özel deniz taşımacılığı şirketlerinde, işletmenin sahip olduğu para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması için işletme planlarının hazırlanması, çalışmaların denetlenmesi ve işletmeye bağlı olmayan gemi, yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunun sağlanması gibi işler yaparlar. Ulaştırma Bakanlığı’na veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemi ve limanlarda, deniz acenteleri ve sigorta şirketlerinde görev alabilirler. İş bulma sorunu hemen hemen olmayan bir meslektir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Deniz taşımacılığının gittikçe artan bir öneme sahip olması, bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacını da artıracaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve işletmeye ilgi duyması
• Sorumluluk duygusuna sahip olması
• Planlama ve uygulama yeteneklerine sahip olması
• Yaratıcı olması
• Düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade edebilmesi
• Başkalarını yönlendirmesi ve ikna yeteneğine sahip olması
• Risk alabilmesi ve ticaretten hoşlanması
• Yabancı dil öğrenme yeteneğine sahip olması
• Büro ortamında, açık havada çalışmaktan ve deniz yolculuklarından hoşlanması
• İnsanlarla iyi iletişim kurması gerekir.

EKONOMETRİ

İktisat kanunlarının niceliksel olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi, uygun kararların alınması, planlama ve iktisat teorilerini uygulama teknikleri konularında eğitim yapılır.

Çalışma Alanları:
Ekonometristler iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Ayrıca, aldıkları eğitim daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için, çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslar arası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmacı olarak çalışabilirler. Ekonometristler, iktisat biliminin elde ettiği bilgileri anlamlı sayısal verilere dönüştürerek, toplumun bu bilgilerden doğrudan doğruya yararlanabilmesi için çalışırlar. İktisat ve işletme bölümü mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilecekleri için iş alanı geniştir. Ancak bu alanların uygulama birimlerde görev alacaklardır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Ekonomik sorunların aşılması, ekonomi biliminin gelişmesine, bu bilimin elde ettiği bilgilerin sayısal olarak ifade edilmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle bu alanda yetişmiş uzmanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Sayısal düşünme gücü yüksek olması
• Sayılarla uğraşmaktan hoşlanması
• Ekonomik ve sosyal olaylara ilgi duyması
• Disiplinli çalışmaya yatkın olması
• Matematik ve istatistiğe ilgi duyması
• Araştırma ve yorumlama yeteneğine sahip olması gerekir.

EKONOMİ / EKONOMİ VE FİNANS / EKONOMİ -YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMI

Değişen ve küreselleşen dünyadaki rekabetle başa çıkabilecek bilgili ve yenilikçi ekonomi politikası ve yönetim bilimi uzmanları yetiştirmek üzere eğitim yapan bölümlerdir.

Çalışma Alanları:
Mezunlar, ulusal ve uluslararası şirketlerde, bankacılık ve finans sektöründe, Hazine, Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında ve sivil toplum kuruluşlarında yönetici, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek, ekonomik ve toplumsal sistemler açısından problemleri çözebilmek için,uzmanlaşmış, nitelikli insan gücüne gelecekte de gereksinim duyulacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
• Ekonomi ve Sosyal Bilimlere ilgi duyması
• Araştırma ve inceleme merakına sahip olması
• Yaratıcı ve girişken olması, yeniliklere açık olması
• Sorumluluk duygusuna sahip olması
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
• Organizasyon yeteneğine sahip olması gerekir.

İKTİSAT

İktisat; tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim veren ve araştırma yapan bir bilim dalıdır.

Çalışma Alanları:
İktisatçılar; kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda ham madde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve hizmetin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlamalar yapmak için,üretim, planlama ve ticaret bölümlerinde; bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, DPT’de uzman olarak; özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışabilirler. Bu kuruluşlarda veya akademik ortamlarda;mal veya hizmetin maliyetinin ve satıştan alınacak kârın hesaplanıp fiyatın belirlenmesi, iş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki iş gücü ihtiyacının belirlenmesi; para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dış alım ve dışsatıma etkilerinin incelenmesi, piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerinin geliştirilmesi, enflasyon, kâr oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularının incelenmesi;kamu politikalarının firmalar, bireyler ve toplum davranışlarına etkileri ile devletin piyasa ekonomisindeki rolü konusunda araştırmalar yapılması, piyasaların yapısı ve kaynak dağılımı, işsizliğin nedenleri verimlilik ve ekonomik büyüme konularında araştırma ve çalışma yapmak amacıyla görev alırlar. Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânı vardır. Mezunlar, son yıllarda özellikle bankalar ile finans kurumlarında, araştırma kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
İnsan ihtiyaçlarının sonsuzluğunu ve ekonomik olayların toplumların yapısını etkileme gücünü göz önünde bulundurursak, bu bilim dalının öneminin her geçen gün artacağını da söyleyebiliriz.Ozellikle Türkiye ve dünya ekonomileri hakkında bilgi sahibi,uzmanlaşmış ekonomistlere olan ihtiyaç da devam edecektir.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:
• Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
• Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgi duyması
• Araştırma ve incelemeye yeteneğinin olması
• Yaratıcı olması
• İletişim ve iş birliğine açık olması gerekir.

İŞLETME / İŞLETME EKONOMİ

İşletme, mal ve hizmet üreten kurumlarda verimi artırmak için planlama, üretim, yönetim, denetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında bilgi ve beceriye sahip yöneticiler yetiştiren bir bölümdür
.
Çalışma Alanları:
İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait işletmelerde(fabrika, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde) çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en verimli şekilde yararlanmak için çalışma düzenini planlar ve çalışmaları denetler. Bunun için planlama, örgütleme, yönetme ve denetleme gibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun maddi olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları işe almak gibi görevler yaparlar.İşletme – Ekonomi mezunları araştırmacı, yeminli mali müşavir, muhasebe ve finansman müdürü,banka yöneticisi kamu ve özel sektörde broker ve dealer gibi görevler için adaydırlar.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Mezun sayısının fazla olması dezavantaj olsa da, sürekli değişen ve karmaşıklaşan iş dünyasının gereksinimini karşılamak için, çağdaş işletmecilik tekniklerini özümsemiş, alanında uzman yöneticilere duyulan ihtiyaç gelecekte de devam edecektir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
• Matematik ve Sosyal Bilimlere ilgi duyması
• Planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
• Fikirlerini başkalarına aktarabilmesi, ikna gücüne sahip olması
• Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilmesi
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi, sabırlı, anlayışlı,hşgörülü olması, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı olması
• Zamanı iyi kullanabilmesi

İŞLETME ENFORMATİĞİ

İşletme Enformatiği bölümü, ticari işletmelerin sorunlarının daha kolay çözülebilmesi için bilgisayarın hangi alanlarda kullanılacağına yönelik, işletme içinde gerekli bilgi kışının düzenlenmesi, bilgi işlem yoluyla şlenmesi yönetime yararlı hale getirilmesi için gerekli yazılım ve donanımbilgisinin verildiği, uygulandığı bir alandır.

Çalışma Alanları:
İşletme Enformatiği, kurumlarda bilgi işlem sistemlerininanalizi, gerçekleştirilmesi, planlanması, değerlendirilmesi vekullanılması gibi konuları kapsar. Bilgisayar destekli üretim,planlama, sipariş, malzeme teorileri, zaman planlaması, üretim kontrolü, işletme verilerinin işlenmesi ve dağıtımında kullanılması genel faaliyet alanlarıdır.İşletme ve İktisat bölümü mezunlarının çalıştığı her landa görev alabilirler. Çeşitli kamu kuruluşlarının ve özel uruluşların bilgi sistemlerinin kurulması hizmetlerinde, donanım ve iletişim sistemlerinin pazarlanmasında kullanıcıların karşılaştıkları problemlerin çözümünde görev alabilirler.
İşletme iktisadı alanında bilgili, geniş kapsamlı enformatikve işletme enformatiği bilgisine sahip olan mezunların, oldukça iyi şartlarda iş bulma şansları yüksektir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
İşletmelerde bilgisayar kullanımı arttıkça bölüm mezunlarına olan talep de artmaktadır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
• Ekonomiye, sosyal bilimlere, matematiğe ve bilgisayara ilgi duyması
• Planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
• İş birliğine açık olması
• Sorumluluk duygusuna sahip olması
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi gerekir.

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Bu bölüm, lojistiğin tüm fonksiyonlarına hakim, küresel vizyon sahibi uzmanlar yetiştirir.

Çalışma Alanları: Bölüm mezunları, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam ederken; lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda; gerekli bilgi ve birikimlerle donatılmış nitelikli işgücüne olan ihtiyacı karşılayacaklardır. Mezunlar; tüm kamu ve özel kuruluşlarda çalışma imkânına sahip olacaklardır. Gerek lojistik sektöründe hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren, gerekse lojistik fonksiyonlarının bir kısmını kendi bünyelerinde gerçekleştiren firmalarda ve lojistik sektörünün gelişmesi ve yapılanması konusunda faaliyet gösteren firmaların çeşitli kademelerinde görev alabileceklerdir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Lojistik sektörü sermaye ve emek yoğun olarak faaliyet gösteren, geleceğe dönük, Türkiye’nin stratejik öneminin artmasıyla uluslararası firmaların yoğun ilgi gösterdiği ticari alanlardan birisidir. Özellikle sanayi yatırımlarının yükselişe geçmesi sebebiyle lojistik sektörüne olan talebin gelecek dönemlerde daha da artacağı kesindir. Bu nedenle sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli sayıda ve bilhassa kaliteli elemanların bulunması önemli ve öncelikli bir konudur.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Ekonomi ve sosyal bilimlere ilgi duyması
• Planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
• Yabancı dil öğrenmeyi sevmesi
• Sorumluluk duygusuna hakim olması
• Pratik davranma ve doğru kararlar verebilmesi gerekir.

MALİYE

Bu bölümde, kamu ve özel sektörde, mali konularla ilgili alanlarda, ekonomi ve hukuk bilgisinden de yararlanarak, gerekli teknik bilgi ve yöntemlerin edinilmesi, mali konularla ilgili karşılaşılan sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm üretilmesi konularında eğitim ve araştırma yapılır ve bu alanda çalışacak elemanlar yetiştirilir.

Çalışma Alanları:
Genel olarak faaliyet alanı, kamu harcamalarının hukuki ve ekonomik değerlendirilmesi, özel kesim ve kamu kesimi arasındaki fon akımlarının ekonomik ve sosyal etkileridir. Kamu kesiminde çalışanlar devlet harcamalarını denetleme ve uygulama görevi yaparlar. Özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda denetleme görevi yapan elemanlar, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memuru olarak çalışırlar. Uygulama görevi yapanlar ise defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memuru olarak görev yaparlar.Mezunlar; Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Mahalli İdareler, Belediyeler, Sayıştay ve diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Ayrıca muhasebe ve mali müşavirlik büroları açabilirler. Mezunlar genellikle kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda denetçi ve yönetici olarak çalışmaktadır. Yabancı dil ve bilgisayar bilgisi iş bulma açısından avantajdır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Kamu ve özel sektörde çalışma alanlarının ve iş bulma olanaklarının gelişmesi mesleğin geleceği için umut vericidir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
• Yüksek muhakeme ve yorum gücüne sahip olması
• Ekonomiye ilgi duyması
• Ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanması, dikkatli, tertipli ve sabırlı olması
• Yerinde ve doğru kararlar verebilmesi, kararların uygulanmasını takip edebilmesi
• Kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmaması
• Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmesi gerekir

MUHASEBE / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ / MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ / MUHASEBE VE DENETİM / MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM

Bu bölümler, muhasebe alanında bilgi sistemleri geliştirilmesi maliyet muhasebesi ve iş hayatında sıklıkla kullanılan muhasebe yazılımları konularında uzman ve yöneticiler yetiştirir. Ayrıca, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak muhasebe ve finans konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, lisan bilen, uygulama deneyimi kazandırılmış uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları:
Bu alan mezunları, çalıştıkları kurumlarda, hesap işlerini yürütme, yorumlama, kayıtları tutma, kontrol etme ve mali kaynakları verimli şekilde kullanma konularında faaliyet gösterirler.Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait ticari kuruluşlarda, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde, finans kuruluşlarında görev alabilirler. Çalıştıkları kurumun gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulması, vergileri ve diğer ödemelerle ilgili işlemlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesinden sorumludurlar. Kendilerine ait muhasebe veya mali müşavirlik bürosu da açabilirler. Muhasebe mevzuatını iyi bilmek ve bilgisayar kullanmak iş bulma olanağını ve başarıyı artırır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
İşletmelerin, faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülebilmesi ve kaynakların verimli kullanılabilmesi için; mali konuların düzenli bir şekilde takibi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu alanda yetişen uzmanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
• Ekonomi ve sosyal bilimlere ilgi duyması
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
• Dikkatli, düzenli ve sabırlı olması
• Ayrıntılara dikkat etmesi
• Sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir.

PAZARLAMA

Ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliyesi, depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirildiği bir programdır.

Çalışma Alanları:
Bütün kuruluşlarda, satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı olarak çalışabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
• Yüksek muhakeme ve yorum gücüne sahip olması
• Ekonomiye ilgi duyması
• Ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanması, dikkatli, tertipli
ve sabırlı olması
• Ekonomi, sosyoloji ve psikolojiye ilgi duyması gerekir.

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ

Bu bölümde, çağdaş sigortacılık tekniklerinin sektöre kazandırılması ve yapıları farklı olan sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapılır. Eğitimde, akademisyenlerin yanı sıra, özel sektördeki uzman kişiler de yer almaktadır.

Çalışma Alanları:
Sigortacılar, insanların, karşılaşılabilecek herhangi bir zarara karşı, kendilerini ve mallarını korumaları, zararı en hafif şekilde atlatabilmeleri veya zararı telafi edebilmeleri için gerekli olan sistemin kurulması ve uygulanması konusunda faaliyet gösterirler. Sigorta edilecek kişi veya malların özelliklerine göre, ödenmesi gereken sigorta primlerini belirlerler, sistemin özellikleri ve kullanılması konusunda insanları bilgilendirip yönlendirirler. Mezunların iş bulma olanağı geniştir. Sigorta şirketlerinde ve sosyal güvenlik kuruluşlarında çeşitli kademelerde görev alabilirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Sahip olunan kaynakların korunması, ekonomik anlamda büyük bir kazançtır. Bu nedenle, sigortacılık gittikçe daha büyük önem kazanmaktadır. Farklı yapılardaki çeşitli dalları kapsayan sigorta sektörünün, her dalda, uzmanlaşmış elemanlara gereksinimi vardır. Bu gereksinim gelecekte de devam edecektir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Matematik, istatistik ve ekonomiye ilgi duyması ve bu konularda başarılı olması
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
• Dikkatli, titiz ve sabırlı olması
• Yenilikle

TARIM EKONOMİSİ

Bölüm, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm bulan, tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularında; tarım ekonomisinin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, köy sosyolojisi, tarımsal yayım gibi konularında da gerekli donanıma sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları:
Tarım ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyatartışından korumak, tarımsal ürünler dış satımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenir. Bu bakımdan gerekli kriterleri yerine getiren mezunlar; DSİ
Genel Müdürlüğünde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında, Türkiye Kalkınma Vakfında ve özel proje hazırlama bürolarında görev alabilirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Bu alanda iyi yetişmiş elemanlara her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Araştırmacı olması
• Açık havada çalışmaktan hoşlanması
• Hayvan ve bitki yetiştirmeye meraklı olması
• Ekonomiyle ilgili olması

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

Bu bölüm, ulaştırma, seyahat, konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde üst düzey yöneticilerle diğer çalışanlar arasında görev yapacak, nitelikli insan gücü yetiştirir.

Çalışma Alanları:
Mezunlar; otel, motel ve diğer konaklama tesislerinde,müşterilerin giriş – çıkış işlemleri, kullanılan mekânların temizliği ve bakımı, mutfakların istenen şekilde hizmet verebilmesi, kalite ve fiyat yönünden işletmeye uygun malzemenin temini gibi alanlarda; seyahat işletmelerinde ise daha çok yurt içi ve yurt dışı turların düzenlenmesi konularında çalışırlar.Mezunlar; otel, motel gibi konaklama işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca, sayıları hızla artan golf, tenis, sağlıklı yaşam ve boş zamanları değerlendirme kulüpleri,hastaneler, yurt ve yiyecek hizmeti veren büyük kuruluşlar, hava yolları, huzur evleri ve turizm finansmanıyla uğraşan kuruluşlar da turizm işletmecilerinin çalışabileceği alanlardır. İç ve dış turizmin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde iş bulma olanakları yüksektir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Turizm sektöründe görülen büyüme ve gelişme, turizm işletmeciliği alanında uzmanlaşmış ve yüksek öğrenim görmüş kişilere duyulan gereksinimi artırmaktadır. İleriye yönelik yapılan öngörüler, bu gereksinimin gelecekte de devam edeceğini göstermektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi ve ikna gücüne sahip olması
• Organizasyon yeteneğine sahip olması
• Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi
• Güler yüzlü, dikkatli ve sabırlı olması
• Temizliğe özen göstermesi
• Yabancı dil öğrenme konusunda istekli ve yetenekli olması
• Yaratıcı ve yeniliklere açık olması
• Sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK /TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ / TURİZM VE OTELCİLİK

Bu bölümlerin amacı, çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterilerin konaklama, tarihsel ve kültürel inceleme, eğlenme, yeme – içme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli hizmetler veren modern otel, restoran ve benzeri turistik yerleri yönetecek orta ve üst düzey yönetici adayların yanında konu ile ilgili araştırmacılar yetiştirmektir.

Çalışma Alanları:
Otel veya turizm yöneticisi, farklı beğenileri olan müşterilere çeşitli hizmetler veren bir otelin veya tesisin işleyişinden sorumludur. Müşterinin konaklaması, yeme – içmesi, eğlenmesi ve çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenmesi konularında gereken koşulların hazırlanmasını sağlarlar. Tesisin çeşitli hizmet birimlerinde (resepsiyon, restoran, santral, oda servisi, alım – satım vb.) çalışacak sorumlu kişileri görevlendirir ve bunların çalışmalarını denetler. Müşteriye verilecek hizmetlerin çeşidini ve ödenecek ücreti belirler. Mezunlar; daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ve ulaşım olanaklarının artması turizm sektörünün de büyümesi ve gelişmesine, turizm ve otelcilik alanının bir uzmanlık alanı haline gelmesine yol açmıştır. Buna bağlı olarak, bu alanda iyi yetişmiş, yabancı dil bilen kişilere olan gereksinim artmış, iş bulma olanakları genişlemiştir. Mezunlar, ayrıca turizm sektöründe girişimcilik yapabilir ya da turizm yatırım projelerinin yapılmasında ve yürütülmesinde görev alabilirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Önümüzdeki yıllarda turizm alanındaki gelişmenin devam edeceği ve bu alanda iyi bir donanıma sahip kişilerin iş bulma sorunu olmayacağı söylenebilir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi ve başkalarını ikna edebilmesi
• Güzel konuşma yeteneğine sahip olması
• Güler yüzlü, sabırlı ve dikkatli olması
• Temizliğe özen göstermesi
• Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi ve bedence dayanıklı olması
• Yabancı dil bilmesi• Girişimci ve yaratıcı olmanın yanı sıra, organizasyon yeteneğine sahip olması
• Kısa sürede doğru kararlar alabilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmesi

ULUSLARARASI FİNANS

Bu bölüm, uluslararası iş yapan banka ve şirketler ile borsalarda, mali konularla ilgili çalışacak elemanlar yetiştirir.

Çalışma Alanları:
Uluslararası finans uzmanları, çalıştıkları şirketlerin kaynaklarını iyi kullanıp kullanmadıklarının analizi, hesaplarının düzenlenmesi ve verimliliklerinin artırılması için geleceğe dönük planlarının yapılması konularında çalışırlar. Mezunlar, orta ve büyük ölçekli Türk, yabancı veya çok uluslu şirketlerde, orta ya da üst kademe finans yöneticileri olarak çalışabilirler. Üretim sektörünün yanı sıra bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası gibi finans sektörü ile ilgili kurumlarda da üst düzey yönetici olarak görev alabilirler. İyi birdonanıma sahip olmak ve yabancı dil bilmek iş bulma olanaklarını artırmaktadır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
İşletmelerin mali kaynaklarının temini ve en verimli şekilde kullanılmasının her geçen gün daha da önem kazanması, finans sektörünün de hızla gelişmesine yol açmakta ve nitelikli insan gücüne olan gereksinimi artırmaktadır. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda, bu alanda iyi yetişmiş, yabancı dil bilen uzmanların iş bulma olanakları yüksek olacaktır.
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Sayısal yeteneğe sahip olması
• Matematik ve ekonomiye ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması
• Analiz yeteneğine sahip olması ve geleceğe ilişkin doğru tahminler yapabilmesi
• Girişken, yaratıcı, dikkatli ve soğukkanlı olması
• Teknolojiye özelikle bilgisayara ilgi duyması
• Yeniliklere açık olması gerekir.

ULUSLARARASI TİCARET / ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN / ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK/ ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET

Uluslararası Ticaret bölümü, uluslararası vizyona sahip, ithalat ve ihracat performanslarını iyileştiren, uluslararası ortaklıklar ve sözleşmeler yoluyla ilişkilerini sağlıklı hale getiren işletmelerde çalışacak uluslararası ticari ve ekonomik ilişkileri iyi bilen uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyadaki gelişmeleri, yeni oluşumları ve uygulamaları esas alarak, uluslararası ticaret ve finansman konularında en son ve yeni bilgilerle donatılmış uzmanların yetiştirilmesini hedeflemektedir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programı, küreselleşen dünya koşullarında uluslararası kuruluşlarda yönetici pozisyonuna gelebilecek, birkaç yabancı dil bilen, farklı kültürel yapılara uyum sağlayan ve ülkelerarası yönetim, pazarlama, finansman ve diğer stratejik konularda karar verebilecek ve uygulayabilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Uluslararası İşletmecilik Bölümü’nde, Organizasyon Kuramı, Ekonomi, Finans, Pazarlama ve uluslararası ilişkiler konularında iyi bir bilgi donanımına sahip, uluslararası düzen ve yapıyı kavramaya yönelik becerileri gelişmiş uzmanlar yetiştirmek için eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.
Çalışma Alanları:
Mezunlar, işletmelerin pazar paylarını genişletmek, yeni pazarlara açılmasını sağlamak, finansal kaynak sağlamak ve işletmenin fonlarını yönetmek, dünya pazarındaki gelişmeleri takip ederek işletmeyi geliştirici yenilikler yapmak gibi konularda faaliyetlerde bulunurlar. Mezunlar, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren firmalar ve bankaların pazarlama, finans, muhasebe ve araştırma bölümlerinde, yöneticilik pozisyonunun çeşitli kademelerinde çalışabilmekle birlikte, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile özel kuruluşların ihracat – ithalat birimleri, gümrük, uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda da istihdam edilirler. Ayrıca, girişimcilik ve küçük işletme konularında da eğitim almış oldukları
için, dış ticaret alanında kendi işlerini de kurabilirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Teknolojinin gelişimi ekonomik ve sosyal sistemlerin de gelişmesine katkıda bulunmuş ve uluslararası alandaki ticari faaliyetler hız kazanmıştır. Dinamik ve global iş ortamındaki faaliyetlerin verimli bir şekilde gerçekleşmesi için, bu alanda yetişmiş uzman elemanlara gelecekte de gereksinim olacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
• Ekonomi, matematik ve sosyal bilimlere ilgi duyması
• Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip olmasıve zamanı iyi kullanması
• Düşüncelerini açık bir dille ifade edebilmesi
• İş birliğine açık olması

ULUSLARARASI LOJİSTİK / ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK

Bu bölümler, uluslararası lojistik ve taşımacılık kavramlarını entegre olarak ele alabilecek, uluslararası platformdaki dinamizmi takip edecek, Türkiye’nin ekonomik ortamı açısından değerlendirme yaparak stratejik kararları hızlı bir şekilde alabilecek, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak nitelikli yöneticiler yetiştirir.

Çalışma Alanları:
Taşımacılık sektörünün verimliliğinin artırılması, değişik faaliyet alanları için uygun pazarlama tekniklerinin belirlenmesi, lojistik yönetiminin sektörün maliyetlerini nasıl etkilediği, bilişim teknolojilerinin orta ve uzun vadelerde lojistik ve taşımacılık faaliyet alanlarını nasıl etkileyeceği, taşımacılık sektörünün toplam yatırımlar içindeki payının ne olduğu,hangi yönetim ve istihdam şekillerinin bu sektör için daha uygun olduğu konularında araştırma ve çalışmalar yapılır. Küreselleşme sürecinde pazarların, müşterilerin, beklentilerin ve bunlara bağlı olarak kurumsal yapılanmalar ile iş anlayışının değişmesi, lojistik yönetiminin önemini artırmıştır. Gerek insan ve diğer canlı varlıkların, gerekse fiziksel nesnelerin taşınmasının söz konusu olması ve toplumun herkesimini ilgilendiren bir sektör olması, taşımacılık sektörünün, Türkiye ve dünya ekonomisinde çok önemli bir yer işgal etmesine yol açmıştır. Bu nedenle, bu alanda yetişmiş nitelikli insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. İyi bir donanıma sahip, yabancı dil bilen elemanların iş bulma olanağı yüksektir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Sektörün genişliği ve sürekliliği, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi avantajlar, insan kaynakları ve ekonomik potansiyeli göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda en hızlı gelişecek sektörlerden biri lojistik sektörü olacaktır. Bu doğrultuda, piyasada, bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara duyulan gereksinimin devam etmesi beklenmektedir.
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Ekonomi ve sosyal bilimlere ilgi duyması
• Planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması ve zamanı iyi kullanabilmesi
• Düşüncelerini açık bir dille ifade edebilmesi
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
• Başkalarıyla iş birliği halinde çalışabilmesi
• Pratik davranmak ve doğru kararlar verebilme yeteneğine sahip olması
• İleri görüşlü ve tedbirli olması
• İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı olması
• Sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Bilişim (bilgisayar) sistemleri yoluyla elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümüne uygulayabilecek elemanlar yetiştiren bir bölümdür. Eğitimde, dengeli bir şekilde, bilgisayar ve işletme dersleri verilmektedir.

Çalışma Alanları:
Mezunlar, Yönetim Bilişim Uzmanı unvanı ile çalıştıkları kuruluşun bilişim ihtiyaçlarını saptar ve hedeflerini belirler. Bu hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur, bilişimin alt yapısını planlar, gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır. Sistem kurar, sistemin çalışması sırasında karşılaşılan problemler için çözüm yolları bulur. Teknolojik gelişmeleri takip eder ve
bunları uygular. Yönetim Bilişim Sistemleri, hızla gelişen disiplinler arası bir konudur. Bilginin, eskiye oranla çok daha yüksek araçlar ile işlenmesini zorunlu kılmakta ve bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara olan gereksinimi artırmaktadır. Mezunlar, çeşitli işletmelerin ve resmi kuruluşların sistem geliştirme birimlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında iş bulma olanağına sahiptir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Kuruluşların varlıklarını sürdürüp, aşama yapmaları,kendileri ile ilgili bilgileri üretme, saklama, paylaşma ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmaları ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda, yönetim bilişim uzmanlarına günümüzde olduğu kadar gelecekte de ihtiyaç duyulacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
• Üst düzeyde matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip olması
• Sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve sosyolojiye ilgi duyması
• İleri görüşlü olması, doğru kararlar verebilme yeteneğine sahip olması
• Dikkatli, sabırlı ve yaratıcı olması
• Teknolojiye ilgi duyması ve yenilikleri takip etmesi
• Fikirlerini başkalarına aktarabilmesi ve iş birliğine açık olması

Comments are closed.